Wygraj miesięczny dostęp do Storytel

Z okazji Światowego Dnia Książki mamy dla Was mały konkurs, w którym możecie wygrać miesięczny dostęp do Storytel. Wystarczy, że podacie w komentarzu liczbę przesłuchanych audiobooków przez wszystkich użytkowników Storytela na świecie w 2016 roku.

Na odpowiedzi czekamy do 26 kwietnia 2017 roku, a zwycięzców ogłosimy 27 kwietnia 2017.

Regulamin konkursu poniżej.


REGULAMIN KONKURSU „KONKURS 2000 FANÓW” STORYTEL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs Światowy Dzień Książki“. Przedmiotem Konkursu jest umieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe.

1.2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Storytel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brechta 7 („Organizator”).

1.3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami profilu Storytel.pl (adres URL: https://www.facebook.com/StorytelPL/).

 1. 1.4.  Konkurs trwa od 23.04.17 do godz. 23:59 26.04.17.
 2. 1.5.  Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi 27.04.17.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie fanpage’a Storytel oraz wypełnienie zadań określonych w pkt. 3 Regulaminu Konkursu.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu. Spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, wskazanych w regulaminie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu komunikacji ze zwycięzcami oraz wysyłki nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opisy, które nie zostały upublicznione na fanpage’u Storytel z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 1. KONKURS – ZASADY I PRZEBIEG

3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Osoba wyznaczona przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorem”).

3.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na wallu fanpage’a Storytel (https://www.facebook.com/StorytelPL/) zamieścić odpowiedź na pytanie: „Ile audiobooków przesłuchali wszyscy użytkownicy Storytel w 2016 roku?”. Na odpowiedzi czekamy do 26.04.17, do godziny 23:59.

3.3. Storytel na podstawie zamieszczonych odpowiedz wybierze 1 osobę, która w nagrodę otrzyma kod na 1 miesiąc do wykorzystania w serwisie Storytel.pl. Wybór osoby będzie dokonany na podstawie prawidłowej, bądź najbardziej przybliżonej odpowiedzi. W przypadku kilku takich samych odpowiedzi, decyduje pierwszeństwo odpowiedzi.

3.4. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 1. a) mieć status fana na fanpage’u Storytel dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/StorytelPL/
  B) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
  c) opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na wallu fanpage’a Storytel (https://www.facebook.com/StorytelPL/) odpowiedź na pytanie: „Ile audiobooków przesłuchali wszyscy użytkownicy Storytel w 2016 roku?”.

3.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymanie informacji o przyznanej nagrodzie.

3.6. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do zablokowania/ usunięcia z fanpage’a Storytel wpisów bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, który:

 1. a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c) zawiera i obrazuje treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. zawiera treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

3.7. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 3.8. Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny w dowolnym momencie.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

4.1. Ocena opublikowanych konkursowych prac dokonywana będzie przez Storytel.

 1. 4.2.  W Konkursie Użytkownik może udzielić kilku odpowiedzi.
 2. 4.3.  Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa na 1 miesiąc do wykorzystania w serwisie Storytel.
 3. 4.4.  Organizator ma prawo do przyznania nagród specjalnych/dodatkowych
 4. 4.5.  Nagrody w Konkursie ufundowane są przez firmę Storytel z siedzibą w Warszawie.
 5. 4.6.  Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. 4.7.  Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej https://blog.storytel.pl  oraz fanpage’u Storytel do 27.04.17.

5.2. Uczestnik, który otrzyma miano zwycięzcy zostanie poproszony o podanie w bezpośredniej wiadomości na fanpage’u Storytel na facebooku adresu korespondencyjnego, na który zostaną przesłane nagrody.

5.3. W przypadku braku odpowiedzi i niepodania adresu w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników nagroda przepada.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

5.7. Nagrody zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych od zwycięzców Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Nagrody w toku przesyłki.

5.8 Zwycięzca może zrzec się Nagrody, jednakże w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

 1. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych opisów. Uczestnik, wyraża zgodę na nieodpłatne ich rozpowszechnianie w sposób określony w Regulaminie.

6.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji treści opisów i zdjęć będących odpowiedzią na postawione w konkursie zadanie.

6.3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z treści odpowiedzi w celach promujących markę i związanych z działaniami komunikacyjnymi Organizatora.

6.4. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z treści zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie treści opisów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania treści.

6.5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z zamieszczonych opisów Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

6.6. Upoważnienia opisane w ust. 6 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

 1. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Storytel, ul. Brechta 7, 03-808 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Światowy Dzień Książki – reklamacja”. Reklamacje złożone w innej formie niż pisemna lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

7.2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres organizatora konkursu e-mail: support@storytel.pl.

8.2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia Nagrody przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty
elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Strony Konkursowej http://www.blog.storytel.pl/ oraz profilu na Facebooku https://www.facebook.com/StorytelPL/

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5. Nadesłane w ramach Konkursu dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.

8.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu lub przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na Stronie Organizatora.

8.7. a. b.

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
ustalenia zakresu zadania konkursowego,
wyłonienia nagrodzonych Uczestników w oparciu o zasady określone w Regulaminie.

8.8. Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Wygraj miesięczny dostęp do Storytel

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s